Budżetowanie operacyjne

Źródło: https://www.controlling-systems.pl/

Czym jest budżetowanie operacyjne?

Budżetowanie operacyjne to ważny element controllingu, którym zajmuje się nasza firma Controlling Systems. Usługi w tym zakresie są ukierunkowane na regulację różnych procesów wewnętrznych, a ich przeprowadzenie przyczynia się do podejmowania lepszych decyzji w ramach bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Działania te opierają się na planowaniu płynności finansowej, sterowaniu wynikiem czy kontroli rentowności, a także poprawie wykorzystania już istniejących zasobów. W ramach tych działań możemy sprawnie przekształcić plany strategiczne w operacyjne, które będą optymalnie dopasowane do specyfiki przedsiębiorstwa.

Elementy controllingu operacyjnego

Do najważniejszych elementów controllingu operacyjnego należy system sprawozdawczości wewnętrznej i kontroli operacyjnej. W znacznym stopniu koncentruje się on na porównywaniu wyników działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych z wynikami, które zostały założone w danym budżecie lub planie operacyjnym. Odchylenia wartości rzeczywistych analizujemy następnie pod kątem pożądanych efektów. W zestawieniu z planowaniem strategicznym, planowanie operacyjne ma charakter zdecydowanie wykonawczy. W dużej mierze opiera się na ustalaniu celów pośrednich, a także uwzględnia wiele różnych czynników.